سینی و نردبان کابل بیمارستان شریعتی 2
بیمارستان شریعتی 2
پروژه انجام شده
1399/09/25
1399/12/24