سینی و نردبان کابل پتروشیمی شیراز
ساخت سینی و نردبان کابل پروژه واحد آمونیاک و اوره سوم پتروشیمی شیراز - فاز سوم
پروژه انجام شده
1392/12/14
1399/12/24