سینی و نردبان کابل پتروشیمی امیرکبیر
تولید بخشی از سینی و نردبان کابل و انکر بولت پتروشیمی امیرکبیر
پروژه انجام شده
1388/11/15
1400/02/27