سینی و نردبان پروژه پتروشیمی هگمتانه
طراحی و ساخت سینی و نردبان پروژه پتروشیمی هگمتانه واحد I
پروژه انجام شده
1391/12/15
1400/02/26