سینی و نردبان کابل پالایشگاه آبادان
تولید سینی و نردبان کابل پروژه بازسازی فاز 8 پالایشگاه آبادان
پروژه انجام شده
1392/12/15
1400/02/27