سینی و نردبان کابل واحد امونیاک اوره سوم شیراز
تولید سینی و نردبان کابل شرکت پیدک در پروژه واحد امونیاک اوره سوم
پروژه انجام شده
1392/12/15
1400/02/27