سینی و نردبان کابل پتروشیمی مروارید
ساخت سینی و نردبان کابل پروژه پتروشیمی مروارید واحد MEG
پروژه انجام شده
1393/12/14
1399/12/24