سینی و نردبان کابل پتروشیمی شیراز
پروژه سینی و نردبان کابل پتروشیمی شیراز واحد BAG
پروژه انجام شده
1393/12/14
1399/12/24