سینی و نردبان کابل میدان نفتی آزادگان
سینی و نردبان کابل میدان نفتی آزادگان شمال
پروژه انجام شده
1394/12/15
1400/02/26