سینی و نردبان کابل آمونیاک اوره پتروشیمی پردیس
طراحی و ساخت سینی و نردبان کابل پروژه آمونیاک اوره پتروشیمی پردیس
پروژه انجام شده
1395/12/17
1400/02/26